تبلیغات
ETHNOLOGY - سه سال در ایران
ETHNOLOGY

سه سال در ایران

سه شنبه 22 اردیبهشت 1388

سه سال در ایران

 جوزف ارتور کنت نویسنده و فیلسوف و مردی سیاسی بود که در زمان ناصرالدین شاه به ایران امده است و ان زمان را اینگونه نقل میکند.

 ایرانیان یک ملت قدیمی هستند بطوری که همگان معتقدند قدیمی ترین مللی هستند که در جهان حکومت منظم ورسمی داشته اند .هر خارجی که وارد ایران میشود تصور مینماید که ایرانیان مومن ترین ملل جهان هستند ،مذهب ملی و رسمی ایران اسلام میباشد و شب و روز ایات قران و عباراتیکه از احادیث و اخبار مذ هبی اقتباس شده است بر زبان مردم جاریست.

شما اگر یک ربع ساعت با یک ایرانی صحبت کنید خواهید دید که چندین مرتبه میگوید انشا...ماشا.... سلام ا...و صلوات و اگر چند نفر از هموطنانشان هم اطراف او باشند هنگام ادای این کلمات بادی در گلو می اندازد و یک نوع حالت تفکری به او دست میدهد وطور ی با خضوع به اسمان چشم میدوزد که شخص تصور مینماید که وی یکی از قدیسین اسمانیست ولی در میان هر 20 نفر که با این خلوص نیت ظاهری اظهار قدس و مینماید مشکل بتوان یک نفر را یافت که باطنا نیز چنین خلوص نیت و و قدس و ورعی داشته باشد.و عجب اینست که تمام ایرانیان نییز از این موضوع اطلاع دارند و میدانند م که این اظهار قدس ظاهری است با این وصف به روی خو د و دیگرانشان نمی اورند گویی این ملت بزرگ بموجب یک نوع بیماری معنوی یا مرموز موافقت کرده است که متفقا این ریا کاری را بپذیرد این موضوع از نکات اخلاقی خیلی جالب ایرانیان میباشد که که درخور مطالعه زیاد میباشد و باید بسیار تعمق کرد تنا فهمید چرا این ظاهر سازی و ریاکاری دسته جمعی در میان انان پیدا شده است من نزد بسیاری از بزرگان درباری که نزد ناصرالدین شاه مقام دارند در این باره صحبت کردهام که چرا این اندازه در اظهار تقدس غلو مینمایند و حال اینکه باطناا این اندازه مومن نیست و برای چه غالب مردم حرفی را میزنند که حقیقتا غیر از انست که فکر میکنند و بقول خودشان زبانشان دگر است و دل دگر.

از این مدتی که در ایرانم اینطور نتیجه گیری کرده ام که این دورویی به هیچ وجه مربوط به اسلام نیست بلکه قبل از اسلام و ریشه در زمان ساسانیان دارد امروزه هم وقتی شما با یک ایرانی صحبت میکنید ملاحظه میکنید که همگی  مخلص و دوست و حتی بنده و قربان شما هستند ولی همینکه پشت به او کردید اگر به شما ناسزا نگویند قطعا احساسات خوبی نیز نسبت به شما ندارند.

در ایران اگر بخواهید کسی را ملاقات کنید باید اول نوکری به در خانه او بفرستید که ایا او در ان روز معین نه ساعت معین وقت دارد یا نه و علت اینکه در ساعت معین به دیدار او نمیروید اینست که ایرانی جماعت زیاد به وقت اهمیت نمیدهد .باری روزی برای ملاقات یکی از دوستان از خانه خارج میشوید فقرای عجیب و غریبی میبینید مثلا روزی که برای ملاقات یکی از دوستان رفته بودم زنی جلوی مرا گرفت و دو شاهی پول خواست از چادر و روبند او معلوم بو د که گدا نیست و بلکه جز طبقه با بضاعت میباشد و پس از اینکه به او گفتم که خانم شما که گدا نیستید گفت که حق با شماست و من فقیر نیستم ولی چون فرزند بیمار در خانه دارم برای او نذر کرده ام که از پول گدایی برای او شوربا بپزم تا بهبودی حاصل نماید.

 هر صورت به این ترتیب به در خانه مطلوب میرسید در حالی که نوکرها پیشا پیش شما حر کت مینمایند از یکی دو حیاط عبور مینمایید.و صاحبخانه همین که شما را دید مثل اینکه تازه از کره مریخ امده باشید با حیرتی هر چه تمامتر میگوید خیلی عجیب است چگونه حضرت اشرف بر سر لطف و مرحمت امده و نوکر حقیر را سر افراز نمودید صحبت هایی هم که در مجلسهای شبانه شان میشود غالبا تهی و کودکانه است.

یک شب ما در مجلس شام دعوت  داشتیم و جمعی از نجبای ایرانی دران مجلس بودند و من جمله رضا قلی خان سفیر ایران در بخارا که مردی فضیل و ادیب بود در همان مجلس میرزا تقی خان سپهر که از طرف ناصرالدین شاه ملقب به لسان الملک شده بود و مورخ رسمس کشر ایران میباشدحضور داشت و .دو شاهزاده افغانی هم بودن و مدعوین اروپایی هم فقط من و دیگری مستشار انگلیس بود سر شام مقرر شد اداب غذا خوری از بین برود و هر کس هر طور که راحت است غذا بخورد.عده زیادی از مدعوین بلا فاصله کاردو چنگال را کنار گذاشتند ولسان سپهر با کارد و چنگال با مهارت غذا میخورد.لسان سپهر برای اینکه توجه مدعوین را معطوف چیز دیگری بکند .گفت: من از دو چیز اروپاییان تعجب میکنم اول اینکهچرا  مللی با این بزرگی و داشتن این علوم و صنایع علم دین ندارند و دیکری که با عث حیرت من شده موسیقی ارو پاییان است تعجب میکنم با این هوش سرشار چطور موسیقی دلچسبی ندارند ؟

در جواب گفتم که بر عکس تصور شما اروپاییاان دارای علوم دینی هستند منتها اروپاییانی که به مشرق سفر ممیکنند از طبقات علمای رو حانی نیستند و اما بر خلاف تصور شما موسیقی جالبی نیز دارند لسان پرسید ایا موسیقی شما در شنوندگان نیز تاثیر میکند؟؟ در جواب گفتم اری گاهی انسان را چنا متاثر میکند که اشک از دیدگان سرازیر میشود و گاهی هم بی اختیار انان را به رقص میاوردلسان گفت با این توصیف که تاثیر موسیقی ایرانی بسیار بیشتر از اروپاییست .چرا که اگر موسیقی شما در حیوانات اثر میکند موسیقی ما در حیوانات هم اثر میکند.

 تجار ایرانی بسیار ثروتمند هستند زیرا در ایران هیجچ وقت مالیات بر درامد نبوده است و لیکن تاجری که چای وارد میکند میتواند در حین حال قماش و اهن الات و اجناس بلوری و خرازی هم وارد کنند

.یکی از کارهای کارگران ایرانی اینست که از روی نمونه کارهای اروپایی مصنوعاتی تولید میکند  و من چیزهای بسیاری را مشاهده کردم و بقدری مهارت دارند که انسان دچار حیرت میشود حتی نام ان کشور را هم روی بدنه حک میکند

 و در صنعت خودشان هم همیشه به صنایعی میپردزازند  که اسان باشد و نیازمند زحمت و پشتکار نباشد و بهمین جهت است که با وجود ذوق و تفنن کارگر ایرانیدتاکنون ماشین الات سنگین نساخته است.

تمام زندگی مردم شهر نشین ایران با داد و ستدها و قرض ها و نسیه خوریها میگذرد و این موضوع لطمه بزرگی به سکنه شهر نشین وارد میکند و این سبب میشود مردم شهر نشین ایران در تمام عمر دروغ بگویند و دنبال ظاهر سازی بروند.

 در ایران سالانه از مردم مالیات مختصری  گرفته میشودو مامور هم هنگام جمع اوری و دادن به حاکم باید بخداو تمام پیغمبران و ائمه سوگند یاد کند که که برای شخص خود پولی اخاذی نکرده است.

 در ایران اگر مردم با حاکمیا  ا معاون جایی کار داشته باشند باید متوسل به واسطه شود و در صورتی که بخواهد در سازمان دولتی و حکومتی مستخدم نماید باید بایستی حتما به واسطه ای متوسل شود.

من در هیچ جای دنیا ملتی را ندیدم که از لحاظ کنار امدن با مشکلات  به قدر ایرانیان فیلسوف مشرب باشند  و دشواریهای جهان را به دیده حقارت بنگرند و اغغلب ایام زندگی را صرف تفریح و البته در صورت امکان تعیش نمایند.

 ما اروپاییها وقتی بخواهیم چیزی را بخریم و یا بفروشیم از دو حالت خارج نیست یا راضی به پرداخت قیمت شده یا از خرید ان صرف نظر میکنیم  ولی در ایران یک معامله جزیی ساعتها طول میکشد و احیانا خرید یک ذرع پارچه از صبح تا ظهر ادامه پیدا میکند و فروشنده و مشتری گاه ساعتها حرف میزنند و گته از اصل موضوع خارج گردیده و فروشنده برای مشتری روایات تاریخی و سرگذشت های باستانی و ضربالمثل ها و حکایات و افسا نه ها را نقل میکند.این با منطق  ارو پاییها که برای وقت قیمت و اهمیت قائلند جور در نمی  اید ولی با منطق ایرانی موافقت دارد زیرا بیشتر این ملت برای زدگی این دنیا و قیمت و وقت و غیره اهمیتی قائل نیستند و فقط برای دنیای دیگران اهمیت قائلند.

و اما من خیال نمیکنم یک فیلسوف به ایران بیاید و پس از مشاهده ابو هوای این کشور و فراوانی میوه و اغذیه و زندگی در ییلاقها باصفای ایران بتواند بدون تاسف از ایران خارج شود و نیز خییال نمیکنم یک اروپایی خواهان زیبایی به ایران بیاید وبتواند از ااشعار زیبای شعرای ایرانی خودداری نماید .

نوشته شده توسط ماریا


Betsey
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:24 ب.ظ
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any helpful hints for newbie blog writers? I'd genuinely appreciate
it.
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 07:14 ب.ظ
I need to to thank you for this good read!!
I definitely enjoyed every little bit of it. I've got you book-marked to check out new stuff you post…
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 11:06 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say
that I have truly enjoyed surfing around your
blog posts. In any case I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
سهراب احمدیان
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1388 01:16 ق.ظ
با سلام
به نظر من انتخاب چنین مطلبی برای این وبلاگ بسیار مناسب است،اما راجع به متن مطلب، باید گفت که افراد زیادی مثل این فیلسوف نه فقط به ایران بلکه به هر کشور دیگری رفته اند و آخر سر سرگذشت خودشون رو بر اساس دیده ها و شنیده ها و نظریات شخصی به رشته ی تحریر در آوردن اما باید بگم خصوصیات و ویژگی های یک ملت رو هیچ وقت نمیشه مطلقا از روی سفر نامه ی یک شخص قضاوت کرد...در کل بسیاری از پیش داوری های جامعه شناسانه جنبه ی نسبی دارند..ممنون
سهراب احمدیان
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1388 01:09 ق.ظ
با سلام
به نظر من انتخاب چنین مطلبی برای این وبلاگ بسیار مناسب است،اما راجع به متن مطلب، باید گفت که افراد زیادی مثل این فیلسوف نه فقط به ایران بلکه به هر کشور دیگری رفته اند و آخر سر سرگذشت خودشون رو بر اساس دیده ها و شنیده ها و نظریات شخصی به رشته ی تحریر در آوردن اما باید بگم خصوصیات و ویژگی های یک ملت رو هیچ وقت نمیشه مطلقا از روی سفر نامه ی یک شخص قضاوت کرد...در کل بسیاری از پیش داوری های جامعه شناسانه جنبه ی نسبی دارند..ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها